Polub nas!

Aktualności

Poniżej skrót najnowszych wydarzeń z naszej placówki

Mój Hoover

Miło nam poinformować, że zdobyliśmy nagrodę za udział w konkursie "Mój Hoover". Akcja „Hoover Table” jest wynikiem projektu „Uczcijmy Hoovera” zainicjowanego przez...

Więcej...

Wielka Gala KLP

Odbyło się uroczyste zakończenie III edycji Krakowskiej Ligi Placówek. Uczestnikom wręczyliśmy upominki, a dla najlepsi otrzymali wspaniałe puchary i pamiątki sportowe.

Więcej...

Wieczór poezji

W piątek w naszej placówce odbył się niezwykle nastrojowy Wieczór Poezji. Chłopcy recytując wiersze i śpiewając piosenki, zabrali nas w podróż do krainy poezji wzbudzając do refleksji...

Więcej...

O nas

Placówka przeznaczona jest dla chłopców od 10 roku życia pozbawionych częściowo bądź całkowicie opieki, znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych.

Obejmujemy opieką dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków a także, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, dzieci zamieszkałe poza terenem na podstawie postanowienia sądu, bądź na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego.

Szkoła

Wychowankowie placówki uczęszczają do Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 9 w Krakowie oraz szkół ponadgimnazjalnych poza placówką. W uzasadnionych przypadkach wychowanek może także kontynuować naukę w swojej szkole macierzystej.

Stosunek do obowiązków szkolnych, postawa uczniowska i uzyskiwane efekty mają olbrzymie znaczenie w ocenie Wychowanka.

Wychowankowie uczęszczają na zajęcia szkolne oraz obowiązkowo uczestniczą w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i specjalistycznych organizowanych zarówno w placówce, jak i poza nią.

Placówka

Wychowankowie IPOW podzieleni są na grupy wychowawcze, z uwzględnieniem wieku oraz poziomu ich dostosowania społecznego. Każda z grup posiada wyodrębnione pomieszczenia mieszkalne i stały zespół wychowawczy.

Zajęcia w Interwencyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej prowadzone są w formie:
- zajęć wychowawczych grupowych i indywidualnych
- zajęć specjalistycznych o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym
- zajęć kulturotwórczych i kół zainteresowań
- IPOW zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla rodzin wychowanków oraz poradnictwo dla byłych podopiecznych placówki

System wychowawczy

W placówce funkcjonuje system wychowawczy LIDER, którego rolą jest motywowanie wychowanków do samodoskonalenia poprzez określenie stałych i jasnych kryteriów oceny.

Podstawą systemu wychowawczego jest wiara, że określenie jasnych celów wychowawczych oraz zespołu idei i norm jakim powinno podlegać życie społeczności placówki pozwala skuteczniej oddziaływać na wychowanków.

Przełożenie kategorii moralnych, społecznych i wolicjonalnych na ocenę punktową ma ułatwić wychowankom zrozumienie oczekiwań wychowawczych i czytelną ocenę przejawianych zachowań i postaw.

Galeria

Obóz pod Durbaszką

Obóz wojskowy pod Durbaszką

Zajęcia plastyczne

Tworzymy własne graffiti

Obóz pod Durbaszką

Obóz wojskowy pod Durbaszką

Wizyta z Zakopanem

Obóz pod Durbaszką

Obóz wojskowy pod Durbaszką

Wizyta z Zakopanem

Obóz pod Durbaszką

Obóz wojskowy pod Durbaszką

Zajęcia plastyczne

Nasze ozdoby wielkanocne

Zajęcia plastyczne

Tworzymy własne graffiti

Obóz pod Durbaszką

Obóz wojskowy pod Durbaszką

Zajęcia plastyczne

Nasze ozdoby wielkanocne

Wizyta z Zakopanem

Komu pomagamy?

Obejmujemy opieką dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków a także, w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, dzieci zamieszkałe poza terenem na podstawie postanowienia sądu, bądź na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego.

Nasza placówka przeznaczona jest dla chłopców od 10 roku życia pozbawionych częściowo bądź całkowicie opieki, znajdującym się w nagłych sytuacjach kryzysowych. Pobyt dziecka nie może trwać dłużej niż 3 miesiące, w wyjątkowych sytuacjach może być przedłużony do 6 miesięcy.

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza zobowiązana jest przyjąć bez skierowania oraz bez uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych lub bez orzeczenia sądu, każde dziecko w wieku poniżej 13 lat w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia mu opieki, na polecenie sędziego, doprowadzone przez policję, szkołę lub osoby stwierdzające porzucenie dziecka czy zagrożenie jego życia lub zdrowia, niezależnie od jego miejsca zamieszkania.

Przedmiotem działalności IPOW jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych i rozwojowych, w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieciom, w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.

Placówka zapewnia także możliwość korzystania ze świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

IPOW realizuje zadania w szczególności poprzez:
- podejmowanie działań mających na celu doprowadzenie do powrotu dziecka do rodziny, bądź do umieszczenia go w rodzinie adopcyjnej lub zapewnienia opieki w jednej z rodzinnych form opieki zastępczej, albo jego usamodzielnienia;
- sporządzanie diagnoz psychologiczno – pedagogicznych dzieci i diagnoz ich sytuacji rodzinnych oraz ustalanie wskazań do dalszej pracy z dziećmi;
- zapewnienie dzieciom dostępu do pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się;
- zapewnienie dzieciom kształcenia oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i szkolnych, a także tworzenie warunków fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju, wyrównywanie deficytów rozwojowych dzieci;
- umożliwianie dzieciom regularnych, osobistych i bezpośrednich kontaktów z rodzicami i opiekunami prawnymi oraz innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał lub ograniczył ich prawo do osobistych kontaktów z dzieckiem;
- przygotowanie dzieci do podejmowania odpowiedzialności za własne postępowanie oraz nauka samodzielności w życiu;

Kontakt

Interwencyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza dla Chłopców

ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków
tel. 012 415 62 27
Dyrektor wew. 211
Sekretariat wew. 200

Grupa I wew. 215
Grupa II wew. 217

fax. 012 415 04 29